Kategorie
Prawo

Rozwód bez zbędnych emocji – czy to możliwe?

Rozwód

Rozwód to dla większości osób, które dotyka to zdarzenie, dość stresujący okres w życiu. Warto poszukać pomocy u specjalisty z zakresu psychologii, jeżeli stres nie pozwala normalnie funkcjonować. Jednak wbrew powszechnym opiniom, rozwód nie musi być zdarzeniem traumatycznym i pełnym nerwów. Wystarczy tylko odpowiednio przygotować się do sprawy rozwodowej. Pomocy należy szukać u prawników specjalizujących się w sprawach rozwodowych, np. poprzez stronę internetową rozwodnaspokojnie.pl   . Porady prawnej warto zasięgnąć szczególnie wtedy, gdy porozumienie się ze współmałżonkiem jest utrudnione.

Rozwód – od czego zacząć?

Zanim zaczniemy sami pisać pozew rozwodowy albo zlecimy tę czynność prawnikowi, muszą zaistnieć przesłanki potwierdzające rozkład pożycia małżeńskiego. Jest to ustanie trzech więzi łączących małżonków: uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Ustanie więzi uczuciowej lub emocjonalnej oznacza, że małżonkowie już nie dażą się miłością. Brak więzi fizycznej oznacza, że małżonkowie już ze sobą nie współżyją. Więź gospodarczą przestaje istnieć, gdy małżonkowie nie prowadzą już wspólnego gospodarstwa domowego. Mogą mieć nadal to samo miejsce zamieszkania, ale wszelkie wydatki ponoszą oddzielnie. Wspólne miejsce zamieszkania jest nieuniknione, gdy małżonkowie wspólnie wzięli kredyt na zakup domu lub mieszkania. W takim przypadku sąd rozstrzygnie o podziale majątku w wyroku rozwodowym albo w odrębnym postępowaniu dotyczącym podziału majątku wspólnego.

Najlepiej złożyć pozew o rozwód po upływie 6 miesięcy od ustania wymienionych wyżej więzi. Wówczas do rozwiązania małżeństwa przez rozwód będzie mogło dojść już na pierwszej rozprawie.

Pozew o rozwód należy wnieść do sądu okręgowego, właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego jest fundamentalną przesłanką, aby uzyskać rozwód. Potwierdzeniem rozkładu pożycia w sprawie rozwodowej mogą być same zeznania stron, nie potrzeba dodatkowych dowodów w tym zakresie. Złożenie pozwu o rozwód wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 600 zł. Kwota ta pokryje w zupełności koszty, jeżeli rozwód zostanie orzeczony na pierwszej rozprawie. Taka sytuacja jest możliwa, gdy trwały i zupełny rozkład pożycia jest bezsprzeczny, a polubownemu rozwiązaniu małżeństwa nie sprzeciwia się żaden z przyszłych byłych małżonków.

Niemniej w wyjątkowych sytuacjach sąd może odmówić orzeczenia rozwodu, jeżeli byłoby to niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Najczęściej dzieje się tak w sytuacji, gdy na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci.

Rozwód a koszty

Wraz z pozwem o rozwód należy złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, jeżeli strona znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, a rozwód nie ma szans zakończyć się na pierwszej rozprawie. Ustawa o kosztach sądowych zawiera szczegółowy wykaz opłat oraz przesłanki zwolnienia z pokrycia kosztów sądowych przez stronę. W innym wypadku, należy wnieść opłatę w wysokości wspomnianych już 600 zł. To ile w całości kosztuje rozwód, zależy od postawy obojga małżonków. Kancelaria adwokacka nie jest w stanie oszacować całościowego kosztu postępowania podczas pierwszego spotkania. Wiele zależy od rozmiarów postępowania dowodowego. Jeżeli orzeczenie rozwodu jest poprzedzone wieloma zeznaniami w ramach postępowania dowodowego, koszty wzrosną.

Rozwód a opieka na dziećmi

Postępowanie rozwodowe obejmie także orzeczenie w sprawie opieki nad małoletnim dziećmi stron. Obecnie coraz częściej spotykane jest tzw. porozumienie rodzicielskie, w którym strony wspólnie opracowują plan opieki nad dziećmi. Należy pamiętać, że dla dobra dziecka drugi rodzic powinien dążyć do porozumienia, jeżeli opieka ma przysługiwać tylko jednej ze stron. Rozwiązanie małżeństwa rodziców jest bardzo stresującym wydarzeniem dla potomków małżonków, szczególnie gdy małoletnie dzieci są związane z obojgiem rodziców. W przypadku zawarcia skutecznego porozumienia, znajdzie ono odzwierciedlenie w wyroku rozwodowym. Zazwyczaj w wyniku rozwodu sąd orzeka o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednego z małżonków. Ograniczenie władzy rodzicielskiej ma na celu ułatwienie codziennej opieki nad dzieckiem, którego miejsce zamieszkania pozostaje przy jednym z rodziców. Drugi małżonek ma wówczas prawo do współdecydowania o edukacji i leczeniu dziecka. W przypadku tzw. pieczy naprzemiennej władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W praktyce takie rozwiązanie jest możliwa, gdy byli małżonkowie mieszkają na terenie tej samej miejscowości, dzięki czemu dziecko nie musi radykalnie zmieniać otoczenia co jakiś czas.

Alimenty na dzieci są przedmiotem odrębnego postępowania, tym razem nie w sądzie okręgowym a rejonowym. Kwestia wysokości alimentów zależy od kilku czynników: uzasadnionych potrzeb dziecka, stanu zdrowia, a także możliwości zarobkowych rodzica zobowiązanego do alimentacji.

Rozwód a podział majątku wspólnego

Rozprawa rozwodowa może obejmować kwestię podziału majątku wspólnego, o ile to nie spowoduje nadmiernej zwłoki. Zgodny projekt podziału majątku może znacznie przyspieszyć postępowanie sądowe w tym zakresie. Majątek wspólny strony mogą także podzielić w drodze mediacji lub porozumieć się we własnym zakresie.

Tu warto zwrócić uwagę na sytuację, kiedy majątek wspólny nie powstaje. Kodeks rodzinny przewiduje takie rozwiązanie, które jest popularnie nazywane intercyzą, czyli rozdzielczością majątkową. Wówczas każdy z małżonków posiada jedynie własny majątek, który nie podlega podziałowi. W takim przypadku orzeczenie rozwodu nie stanowi o ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, gdyż taka nie powstała w trakcie małżeństwa.

Rozwód z orzeczeniem o winie czy za porozumieniem stron?

Tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji życiowej. Jeżeli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a małżonkowie są zgodni co do rozwodu i nie widzą szans przywrócenia wspólnego pożycia, mogą zakończyć związek polubownie. Wówczas już pierwsza rozprawa może zakończyć się wydaniem wyroku rozwodowego. Decyzję w tym zakresie można podjąć przed wniesieniem pozwu albo zmienić stanowisko w trakcie postępowania.

W sytuacji rozwodu z orzeczeniem o winie, gra toczy się zazczywaj o alimenty dla małżonka niewinnego rozkładu pożycia. Zasady współżycia społecznego przewidują jednak, że alimenty te nie będą zasądzone lub ich kwota będzie symboliczna, jeżeli stan majątkowy drugiego małżonka nie pozwala na alimentację. Alimenty przysługują w takiej sytuacji przez okres pięciu lat. Główne przyczyny rozwodów z orzeczeniem o winie, to zdrada małżeńska lub zachowanie jednej ze stron, które spowodowało trwały rozkład pożycia. Rozwód z orzeczeniem o winie wiąże się z koniecznością powołania świadków. Mogą to być zarówno członkowie rodziny, jak i osoby postronne. Ważne, aby znały sytuację rozwodzących się małżonków z pierwszej ręki. Jak we wszystkich sprawach cywilnych, świadkowie są zobowiązani do mówienia prawdy.

Rozwód może zostać orzeczony zarówno z winy jednego z małżonków, jak i z winy obu stron. Wówczas nie ma podstaw do zasądzenia alimentów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *