Pozyskano dofinansowanie w ramach ZIT na II etap budowy systemu P&R w Poznaniu

piątek, 28 lipiec 2017,

W dniu 27 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4042/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z powyższym Miasto Poznań znalazło się na liscie projektów pozytywnie ocenionych, z zakresem zadania pn. " Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu - etap II",z łacznym planowanym poziomem kosztów wynoszącym 13 050 731,45 zł, w tym szacowane dofinansowanie to 8 960 148,17 zł. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie nastąpi etap prac projektowych, a nastepnie budowlanych, zgodnie z formuła "zaprojektuj - wybuduj". Planowane zakończenie projektu to koniec 2019 roku.


Tablica przykadowa 2