Kolejny etap systemu parkingów Parkuj i Jedź w Poznaniu uzyskał dofinansowanie ZIT WRPO 2014+

poniedziałek, 09 październik 2017,

Projekt Miasta Poznań pn. „Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap II”, w konsekwencji złożenia wniosku aplikacyjnego w marcu tego roku oraz po pozytywnej ocenie strategicznej, formalnej i merytorycznej przez służby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, uzyskał dofinansowanie w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznanym w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa pomiędzy Miastem Poznań i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego została zawarta 29 września br. Całkowita wartość projektu została oszacowane na kwotę 13,05 mln zł, w ramach, której wartość dofinansowania to 8,96 mln zł. Harmonogram projektu, zaplanowanego do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj, przewidziano w latach 2018 - 2019.

Zakres projektu obejmuje budowę trzech, odrębnych przestrzennie i funkcjonalnie obiektów parkingowych typu „Parkuj i Jedź” w następujących lokalizacjach: św. Michała, rondo Starołęka i PKP Poznań Strzeszyn. Przygotowane wstępne koncepcje zakładają, że będą to parkingi placowe o łącznej pojemności ok. 207 miejsc postojowych – 3 rysunki koncepcji w załącznikach poniżej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach osób i tym samym zmniejszenie niekorzystnej relacji podziału zadań przewozowych, jaka ma miejsce w Poznaniu i która stanowi bezpośrednią przyczynę wzrostu zatłoczenia motoryzacyjnego oraz tym samym złych warunków podróży samochodem zwłaszcza na dojazdach do miasta jak i na sieci ulic śródmiejskich. Innymi słowy, celem projektu jest dążenie do stworzenia warunków dla bardziej zrównoważonego systemu transportowego, niż ma to miejsce obecnie. Oddziaływanie projektu ma charakter ponadlokalny aglomeracyjny, tzn. jest kierowane do mieszkańców całego powiatu poznańskiego.

Budowa parkingu przyczyni się między innymi do:

  • skrócenia czasu podróży pasażerów,
  • zwiększenia modalnego udziału transportu publicznego w odniesieniu do wariantu bezinwestycyjnego,
  • zwiększenia integracji różnych środków transportu (dzięki czemu multimodalne podróże staną się łatwiejsze dla użytkowników - w przypadku przedmiotowego projektu dotyczy to podróży z wykorzystaniem samochodu, z wykorzystaniem transportu publicznego oraz roweru),
  • zwiększenia dostępności miasta Poznań na szczeblu aglomeracji poznańskiej,
  • zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych,
  • zwiększenia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (tymczasowej lub stałej),
  • zwiększenia komfortu podróży,
  • zmniejszenia liczby wypadków drogowych,
  • zmniejszenia całościowego oddziaływania systemu transportowego na środowisko i klimat (w wyniku redukcji podróży samochodowych

Projekt jest kolejnym etapem tworzenia w mieście Poznaniu systemu parkingów Parkuj i Jedź, którego pierwszą realizacją jest budowany obecnie parking przy ulicy Szymanowskiego. Trwają prace związane z kolejnym etapem rozwoju systemu w rejonie Górczyna i Miłostowa, dla których również Miasto Poznań będzie starać się o dofinansowanie zewnętrzne - mapa.


Parkingi mapa etapy