Siedem europejskich miast opracowuje wspólny plan logistyczny

poniedziałek, 18 grudzień 2017,

Związek regionalny Izb Handlowych Veneto pracuje nad opracowaniem Partnerstwa na rzecz jakości przewozów towarowych: Wytyczne dla współpracy pomiędzy administracjami publicznymi, operatorami logistycznymi i zaintesowanymi interesariuszami zaangażowymi w projekt: w Poznaniu,  Budapeszcie, Mariborze, Brescii, Bolonii, Stuttgarcie i Rijece zostały określone pod koniec w listopada.

 

Partnerstwo na rzecz jakości przewozów towarowych (ang.: Freight Quality Partnership, FQP) zostało oficjalnie rozpoczęte, pojdęto przerwsze próby nawiązania współpracy w ramach realizowanego projektu SULPiTER. Pojęcie partnerstwo na rzecz jakości przewozów towarowych odnosi się do wspólnego narzędzia koordynacji współdzielonego przez administracje publiczne oraz operatorów logistycznych w celu opracowania polityk na rzecz dystrybucji miejskich przewozów towarowych. Pod przewodnictwem Regionalnego Związku Izb Handlowych Veneto, partnerstwo na rzecz jakości przewozów towarowych postanie po raz pierwszy przetestowane w siedmiu europejskich miastach (Budapeszcie, Mariborze, Brescii, Poznaniu, Bolonii, Stuttgarcie i Rijece).

Projekt SULPiTER, rozpoczęty w czerwcu 2016r., o całkowitym budżecie równym niemal 2,5 miliona Euro, ma w zamierzeniu wspieranie administracji publicznych
w doskonaleniu ich wiedzy oraz w opracowywaniu i zatwierdzaniu planów logistyki miejskiej zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju (ang.: Susatinable Urban Logistic Plans, SULP) Wyzwanie SULPiTER polega na rozwiązaniu wspólnych problemów oraz zagadnień miast uczestniczących w sposób ponadnarodowy. Kwestie takie jak zwiększony rozdrobniony przepływ towarów, wzrost ruchu na węzłach multimodalnych i logistycznych, konflikty w mobilności pasażerów i towarów oraz wzrost w e-commerce należy rozwiązać za pomocą innowacyjnych narzędzi i metod, jak na przykład poprzez FQP.

Partnerstwo na rzecz jakości przewozów towarowych składać się będzie z dyskusji tematycznych pomiędzy administracjami publicznymi oraz lokalnymi interesariuszami, mających na celu wspólne opracowanie rozwiązań i polityk. Ze swoimi anglo-saskimi korzeniami, w ciągu kilku ostatnich lat, FQP były intensywnie testowane w kilku europejskich miastach, jak na przykład w Sztokholmie i Kopenhadze. Zamiarem SULPiTER jest promowanie tego narzędzie w celu wsparcia kompetencji decyzyjnych oraz ułatwienia zarządzania miejskim transportem towarów w perspektywie oszczędności energii i ochrony środowiska.

Współpraca lokalnych interesariuszy przewiduje kilkuetapowy proces partycypacyjny, poczynając od analizy międzynarodowych tendencji, które wpływają na dystrybucję towarów, po wskazanie najważniejszych punktów krytycznych dla kontekstu lokalnego, a kończąc na niemniej ważnym wdrażaniu środków w planowaniu mobilności towarów dla pojedynczego obszaru miejskiego.

W rezultacie, w ramach miejskiego planu logistycznego opracowane zostaną polityki w zakresie mobilności w mieście, które będą obejmować proces konsultacyjny mający na celu wypracowanie zrównoważonych i współdzielonych środków, zarówno pod względem efektywności, jak i okresu obowiązywania w ciągu nadchodzących lat.

 


SULPiTER