O projekcie

Głównym celem projektu jest podniesienie spójności powiązań transportowych w obszarze polityki parkingowej w ramach aglomeracji, z wzajemnym dalszym oddziaływaniem na wybrane samorządy Województwa Wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku, poprzez realizację celów szczegółowych w latach 2014-2015. Projekt ma za zadanie podniesienie i usystematyzowanie wiedzy nt. preferencji i oczekiwań użytkowników systemu transportowego w kontekście lokalizacji parkingów w ramach aktualnych, wzajemnych powiązań funkcjonalnych miasta, pełniącego rolę centrum metropolii i otaczających gmin (oraz z uwzględniemim sąsiadujących powiatów) wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego, poprzez badania i analizy przeprowadzone do roku 2015.
Główne zadania dla projektu SPPOFAP:

 1. Wykonanie badań w zakresie zachowań i preferencji w zakresie parkingów skali całego obszaru Aglomeracji Poznańskiej oraz Powiatów: Kościańskiego, Wrzesińskiego i Wągrowieckiego.
 2. Na podstawie wyników badań będzie można potwierdzić lokalizację parkingów na całym analizowanym obszarze i ustalić hierarchię ważności, preferowanej (przez mieszkańców) kolejności ich realizacji.
 3. Przygotowanie JST do budowy parkingów Parkuj i Jedź, która pozwoli na integrację/zwiększenie skali integracji transportu zbiorowego i indywidualnego; w ten sposób odciążone zostaną drogi dojazdowe, zredukowane zostanie zatłoczenie komunikacyjne w mieście oraz nastąpi większe zrównoważenie transportu w skali Aglomeracji (wzrost udziału transportu zbiorowego w podróżach do/w Poznania/u).
 4. Stworzenie nowej Polityki Parkingowej  (SPPOFAP – Spójna Polityka Parkingowa Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej), która wyznaczy kierunek rozwoju/zmian systemu parkingowego z uwzględnieniem analizy finansowej tych działań, wskaże najodpowiedniejsze lokalizacje parkingów, ustali/zaktualizuje normatywy parkingowe, poda przykłady „dobrych praktyk” wdrożonych w innych obszarach, zaproponuje zmiany w ramach Stref Płatnego Parkowania, sposoby finansowania i opłat za parkingi oraz sposoby powiązania transportu zbiorowego i indywidualnego w kontekście wykorzystania parkingów.
 5. Dla wyznaczonych, najbardziej potrzebnych parkingów zostaną wykonane dokumenty przedinwestycyjne (studia wykonalności, programy funkcjonalno - użytkowe, badania geotechniczne i koncepcje architektoniczne), które pomogą w skróceniu etapu przygotowawczego budowy parkingów i mogą ułatwić sprawniejsze pozyskanie funduszy unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020 lub finansowanie inwestycji w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.
 6. Założenia przedstawione w projekcie nowej Polityki Parkingowej (SPPOFAP) będą poddane konsultacjom, które zakładają udział w nich mieszkańców, podmiotów prywatnych (np. deweloperzy, hotele), podmiotów użyteczności publicznej (np. szpitale, urzędy, kina, teatry, obiekty handlowe). Uzyskane i wspólnie wypracowane stanowisko zostanie uwzględnione w zasadach wpisanych w SPPOFAP w zakresie normatywów parkingowych, liczby miejsc naziemnych, taryfach opłat, wzorców zachowań, itp.

Zakładanymi rezultatami zrealizowanymi w ramach działań projektowych będzie:

 • Opracowanie dokumentu kierunkowego Spójnej Polityki Parkingowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej (SPPOFAP)
 • Podniesienie i usystematyzowanie wiedzy nt. preferencji i oczekiwań użytkowników systemu parkingowego
 • Przygotowanie dokumentów przedinwestycyjnych dla wybranych lokalizacji parkingów
 • Większa spójność podejmowanych działań strategicznych w ramach obszaru funkcjonalnego i jego otoczenia
 • Podniesienie potencjału inwestycyjnego JST – podstawa do rozpoczęcia postępowania w zakresie zamówień publicznych (lub partnerstwa publiczno-prywatnego) na realizację inwestycji parkingowych.


Planowany koszt wykonania całości powyższego przedsięwzięcia wynosi 2 859 107,55 zł. Wymagany wkład własny w projekcie to: 285 910,76 zł, który zostanie sfinansowany przez wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt.